0
Kontakty pro dotazy +420 799 531 733 mylabels@mylabels.cz Po - Pá 9 - 18 hod.
   Odhlásit
0
0

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

    1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost OrbitalMedia s.r.o., IČO: 06726925, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 287907 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“), sjednané prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.mylabels.cz, email: mylabels@mylabels.cz, tel: +420 799 531 733.
    2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro podnikatele.
    3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád a Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
    4. Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy a daňového dokladu, obdrží Kupující v zásilce s odeslaným zbožím. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:
    a. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
    b. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;
    c. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy;
    d. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího, na e-mailovou adresu Prodávajícího;
    e. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
    f. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
    g. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit e-mailem u Prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru;
    h. kontaktní e-mailovou adresou je mylabels@mylabels.cz.
   ch. Za obsah obrazových souborů je plně zodpovědný Zákazník. Zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv obrazového materiálu v objednávce a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu.​

III. Smlouva

Uzavření smlouvy
    1. Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
    2. Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
    3. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

IV. Dodání předmětu koupě

    1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
    2. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
    3. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
    4. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
    5. Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
    6. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
    7. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.
    8. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování Prodávající dodá zboží Kupujícímu, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Prodávající provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

V. Přechod nebezpečí škody

    1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.
    2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
    3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
    4. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
    VI. Odpovědnost Prodávajícího
    1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
    a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
    b. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
    c. je věc v odpovídajícím množství, míře; a
    d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
    e. kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, za kterou se nepovažuje opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a vyplývá-li to z povahy věci.
    2. Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.
    3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

VII. Podstatné porušení smlouvy

    1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
    a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
    b. na odstranění vady opravou věci;
    c. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
    d. odstoupit od smlouvy.
    2. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
    3. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
    VIII. Nepodstatné porušení smlouvy
    1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
    2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
    3. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
    IX. Porušení smlouvy obecně
    1. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
    2. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
    X. Záruka za jakost
    1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
    2. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
    3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

XI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
    1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu ve formě e-mailu jeho přijetí.
    2. Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese:
    OrbitalMedia s.r.o., Foglarova 2361, 252 28 Černošice.
    3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
    4. Od smlouvy lze odstoupit pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
    5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
    6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá.
Odstoupení v ostatních případech
    1. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

XII. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí podmínky ochrany osobních údajů zveřejněné spolu s těmito VOP na internetových stránkách Prodávajícího.

XIII. Provozní doba

    1. Objednávky přes internetový obchod Prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
    2. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

XIV. Ceny

    1. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.mylabels.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
    2. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:
    • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
    • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer.
    3. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

XV. Objednávání

    1. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno následujícími způsoby:
    a. prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího (dále jen „e-shop“);
    b. elektronickou poštou na adrese mylabels@mylabels.cz;
   2. Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

XVI. Platební podmínky

    1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
    • Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
    • Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
    • Zboží je možné hradit pouze platbou kartou přes platební bránu a převodem z účtu vůči vystavenému proforma daňovému dokladu.

XVII. Vrácení peněz

    1. Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Prodávajícím nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

XVIII. Dodací podmínky

Způsoby dodání:
   1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsob dodání:
    • doručení na adresu prostřednictvím pošty nebo jiného dopravce;
    2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

XIX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

XX. Závěrečná ustanovení

    1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
    2. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy.
    3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
    4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 12.3.2024, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www. mylabels.cz.
 

Doporučujeme

Oblíbené
OBDÉLNÍK BARVY jmenovky nejen na tužky a pera 30x 7mm (80ks) OBDÉLNÍK BARVY jmenovky nejen na tužky a pera 30x 7mm (80ks) 80 kusů samolepek 329 Kč
NovinkaOblíbené
ŠKOLKA sada MINI jmenovek (42ks) ŠKOLKA sada MINI jmenovek (42ks) 42 kusů samolepek 329 Kč
Oblíbené
MA - Školka ZNAČKY na BOTY (10ks) MA - Školka ZNAČKY na BOTY (10ks) 5 párů samolepek 199 Kč
Oblíbené
HOME - SADA nálepek, 40x24mm (21ks+5ks) HOME - SADA nálepek, 40x24mm (21ks+5ks) 21 kusů samolepek + 5 bonus 269 Kč
  • Jednoduchéa univerzální použití
  • Odolnéproti otěru
  • Bezpečnéneuvolňují barvy
  • Srozumitelnéi pro nejmenší děti
  • Vydržívyprání i sušení
  • Atraktivnídesign a barvy

Dobré zprávy mohou letět i k vám

Akce, slevy, nové produkty nebo tématické kolekce - o všem Vás rádi informujeme formou newsletteru. Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit.

Doba výroby a dodání

Výroba
1-3 DNY
 
Doprava
1-3 dny
 
Celkem
2-6 DNŮ
 

sledujte nás na instagramu a sdílejte inspiraci #mylabelscz

3

5

6

1

2

4

8

2

8

2

7

5
My a naši partneři potřebujeme Váš souhlas k využití cookies, abychom mohli provádět analýzu návštěvnosti, vyhodnocení a personalizaci reklam. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
OK Nastavení